Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Poniżej znajdują się wzory wniosków do wypełnienia i wydrukowania. Wersja do uzupełnienia odręcznie lub na komputerze.

Przystępując do egzaminu prosimy przedłożyć :

  1. Wniosek – z wydrukowanym na drugiej stronie protokołem z egzaminu (wzór do pobrania poniżej)
  2. Dowód osobisty – lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  3. Dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie przelewu)
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje: (kopię świadectwa kwalifikacyjnego, które utraciło ważność lub oświadczenie pracodawcy / samo-zatrudnionego – wzór do pobrania poniżej, lub inne dokumenty opisane na dole strony).

Wpłaty za każdy egzamin w kwocie 424,20 zł prosimy dokonać na konto:

nr konta: 50 1020 2401 0000 0402 0193 4033

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25

Tytułem – imię , nazwisko oraz rodzaj wnioskowanych uprawnień.

 

Wersja wniosku do wydruku i wypisania odręcznie:

Wersja wniosku do wypisania na komputerze i wydruku:

Oświadczenie pracodawcy:

  Oświadczenie samo-zatrudnionego (na własnej działalności):

  1. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:
   1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
   2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
   3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
   4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  2. Posiadanie wiedzy,  mogą również potwierdzać:
   1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
   2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi
   na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz
   z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
   3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające
   nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;