Historia oddziału SIMP w Gliwicach

Początki (lata 1946-1952) – Oddział Śląsko-Dąbrowski SIMP w Gliwicach

Gliwiccy mechanicy zaczęli swą działalność tuż po zakończeniu II wojny światowej. Wiadomo, że brali udział w I Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SIMP w marcu 1946 r. Z posiadanych dokumentów wiemy też, że niektórzy działacze z Gliwic należeli do Stowarzyszenia już przed wojną, jak np. inż. Zygmunt ZIÓŁEK był członkiem SIMP od 1928 roku, prof. inż. Fryderyk STAUB od 1935 r. a inż. Zenon KOŚMIŃSKI od 1938 r. Jednakże zorganizowana działalność Stowarzyszeniowa na pewno była prowadzona w Gliwicach już w 1948 roku. Posiadamy protokół z organizacyjnego zebrania Gliwickiego Terenowego Koła SIMP, które odbyło się w dniu 08.03.1948 roku, na którym wybrano Komisaryczny Zarząd Koła (Przewodniczący inż. Juliusz DENK a od 08.07.1949 r. prof. inż. Władysław RUBCZYŃSKI).

Posiadamy też oryginał Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego SIMP za II kw. 1948 roku, który jako swą siedzibę podaje miasto Gliwice. (Przewodniczący inż. Janusz TYMOWSKI). Wybór miasta Gliwice na siedzibę Okręgu, a następnie Oddziału SIMP nie był przypadkowy, ponieważ po wojnie to Gliwice stały się jednym z największych w Polsce skupisk inteligencji technicznej (lwowskiej i warszawskiej). Nie bez znaczenia był również fakt, że wówczas w Gliwicach miała swą siedzibę Dyrekcja Ciężkiego Przemysłu (późniejszego Centralnego Zarządu Budowy Maszyn Ciężkich.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Okręg Śląsko-Dąbrowski SIMP zrzeszał wówczas 215 członków i że największą aktywność wykazywało Koło SIMP w Bielsku. W dniu 18.02.1949 r. w Gliwicach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w wyniku którego powstał Oddział Śląsko-Dąbrowski SIMP.

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału został inż. Leonard WINKLER (1949) który bardzo szybko zmarł. Następnymi Przewodniczącymi byli: kol. Jerzy Cywiński (1949-1950), kol. Ryszard CENDROWSKI (1950-1951) i kol. Wiktor PRUSAK (1951-1952).

W tamtym okresie Oddział Śląsko-Dąbrowski SIMP zajmował się przede wszystkim sprawami organizacyjnymi związanymi z powstawaniem Kół Terenowych SIMP na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (obecnie tereny województwa śląskiego i opolskiego). Oddziałowi podporządkowane były Koła Terenowe w Katowicach, Bielsku, Sosnowcu, Chorzowie, Bytomiu, Świętochłowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Rybniku i Kuźni Raciborskiej. Praca Zarządu Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SIMP to przede wszystkim organizowanie odczytów i narad technicznych oraz mobilizacja kadry inżynieryjno-technicznej w dzieło odbudowy przemysłu na Śląsku. W wyniku prowadzonej przez Oddział działalności nastąpił bardzo dynamiczny wzrost członków SIMP w Kołach Terenowych. Wzrosła też znacznie ich aktywność w zakresie szkoleniowo-odczytowym. Z tego powodu decyzją ZG SIMP do rangi samodzielnych Oddziałów zostają podniesione Koła SIMP w Bielsku-Białej (1949), Bytomiu (1950), Kuźni Raciborskiej (1951) i w Katowicach (1952) przez co teren działania Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SIMP systematycznie ulega zmniejszeniu.

Okres 1952-1975 – Oddział SIMP w Gliwicach

Po utworzeniu samodzielnego Oddziału SIMP w Katowicach teren działania Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SIMP zostaje na początku roku 1952 ograniczony do powiatu gliwickiego i miast wydzielonych Gliwic i Zabrza. W dniu 24.01.1952 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowe władze Oddziału. Oddział Śląsko-Dąbrowski SIMP przekształca się i zmienia nazwę na Oddział SIMP w Gliwicach. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału zostaje kol. Stanisław DZIKIEWICZ (1952-1953). Następnymi Przewodniczącymi Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach byli kol. Władysław GRABARA (1953-1956), kol. Zenon KOŚMIŃSKI (1956-1959), kol. Karol SOBOLEWSKI (1959-1960), ponownie kol. Zenon KOŚMIŃSKI (1960-1972) i kol. Jan SZMELCER (1972-1975). W tamtym czasie Oddział SIMP w Gliwicach zajmował się głównie sprawami związanymi z rozwojem ilościowym Stowarzyszenia, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych członków SIMP oraz wdrażaniem nowości i postępu technicznego w zakładach. Zaczęły powstawać Koła Zakładowe SIMP, będące w myśl uchwały Walnego Zjazdu Delegatów SIMP z 1951 r., podstawową komórką organizacyjną, ściśle związaną z zakładem pracy. W Oddziale Gliwickim powstały Koła Zakładowe przy następujących zakładach pracy:

Uwaga: Koła Zakładowe które odegrały istotną rolę w działalności Oddziału wyróżniono drukiem.
Literkę „C” posiadają zakłady i instytucje, które były również członkiem zbiorowym SIMP.

 • „PROZAMET” – Oddział w Gliwicach (1949) – C
 • Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych GZUT (1950) – C
 • Gliwickich Zakładach Remont. Maszyn Budowlanych ZREMB (1951) – C
 • Politechnice Śląskiej (1951) – C
 • Gliwickiej Wytwórni Części Samochodowych (1951) – C
 • Biurze Projektów Górniczych (1951) – C
 • Gliwickich Zakładach Naprawy Samochodów (1951) – C
 • Centralnym Zarządzie Budowy Maszyn Ciężkich (1951)
 • Centralnym Zarządzie Budowy Zakładów Chemicznych (1951)
 • Centralnym Biurze Konstrukcji Pomp
 • Centralnym Zarządzie Przemysłu Nieorganicznego (1951)
 • Przedsięb. Projekt. I Wyposaż. Zakł. Masz. Elektr. „PROMEL” (1951) – C
 • Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” (1952) – C
 • Instytucie Spawalnictwa (1952) – C
 • Gliwickiej Fabryce Konstrukcji Stalowych (1952) – C
 • Gliwickiej Fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu (1953) – C
 • Zakładach Budowy Urządzeń Chemicznych METALCHEM (1953) – C
 • Hutniczych Zakładach Remontowych (1953)
 • Gliwickiej Fabryce Wyrobów Blaszanych (1955)
 • Przedsiębiorstwie Robót Montażowych „MONTOCHEMIE” Gliwice (1956)
 • Gliwickich Zakładach Przerobu Złomu (1959)
 • Jednostce Wojskowej nr 2719 (1961)
 • Inspektoracie Śląskiego Biura Dozoru Technicznego w Gliwicach (1963)
 • Hucie Silesia Oddział Gliwice
 • Przedsiębiorstwie Projektów Dostaw Obiektów Przemysł. CHEMADEX (1966)
 • Wojewódz. Przedsięb. Transportu Handlu Wewnętrznego w Gliwicach (1966)
 • Oddziale Rzeczoznawstwa i Kontroli Ładunków POLCARGO (1968)
 • Liceum i Technikum Mechanicznym
 • Śląskiej Spółdzielni Pracy PROJEKT (1968)
 • Zakładach Automatyki Chemicznej (1973) – C
 • Gliwickich Zakładach Mechanizacji Budownictwa (1974).
 • Gliwickim Biurze Projekt. Bud. Przemysłowego „PROPRZEM” (1974) – C
 • Przedsięb. Projekt.-Tech. Bud. Maszyn Ciężkich „PROZEMAK” (1974) – C
 • Zabrzańskiej Fabryce Maszyn Górniczych „POWEN”(1951)
 • Hucie Zabrze (1955)
 • Biurze Projektów Przemysłu Węglowego (1958)
 • Zabrzańskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego (1959) – C
 • MOSTOSTALU Zabrze (1954)
 • Zabrzańskich Zakładach Przemysłu Terenowego (1962)
 • Przedsięb. Projektowania i Dostaw PONAR-BIPRON w Zabrzu (1968) – C
 • Hucie „SILESIA” w Rybniku
 • Rybnickiej Fabryce Maszyn „RYFAMA”
 • Wodzisławskich Zakładach Przemysłu Terenowego

Działalność merytoryczna i organizacyjna Kół Zakładowych SIMP odgrywała istotną rolę w działalności Oddziału i miała ogromny wpływ na popularyzację, rangę i znaczenie naszego Stowarzyszenia. W tamtych czasach niektóre Koła Zakładowe miały więcej członków i prowadziły bardziej merytoryczną działalność niż obecnie istniejące Oddziały. Były niestety również Koła Zakładowe, które istniały bardzo krótko i nie wykazywały żadnej działalności. Zarząd Oddziału w 1962 roku wprowadził współzawodnictwo między Kołami SIMP. Ożywiło to jeszcze bardziej działalność kół, znacznie wzrosła ilość odczytów, wystaw, filmów i wycieczek organizowanych przez koła zakładowe, polepszyła się sprawozdawczość i zwiększyła się ilość członków.

Na terenie Oddziału z inicjatywy członków SIMP z Politechniki Śląskiej i wiodących zakładów przemysłowych powstawały też Sekcje Naukowo-Techniczne, które przez długie lata decydowały o działalności merytorycznej SIMP. Przy Zarządzie Oddziału działały następujące Sekcje Naukowo-Techniczne:

 • Śląska Sekcja Spawalnicza (utworzona 25.05.1956)
 • Śląska Sekcja Obrabiarek i Narzędzi (utworzona 28.04.1959)
 • Sekcja Organizacji Przemysłu (powołana 07.06.1961)
 • Sekcja Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Technicznych (powstała 13.06.1961)
 • Sekcja Hydrauliki i Pneumatyki Przemysłowej (powołana w 1961)
 • Sekcja Tworzyw Sztucznych (zorganizowana 07.06.1967)
 • Sekcja Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej (powstała 17.10.1969)
 • Sekcja Projektowania Zakładów Przemysłowych (zorganizowana 09.04.1970)

Organizowane w tamtym czasie przez Oddział i Sekcje Naukowo-Techniczne konferencje, seminaria i narady cieszyły się bardzo dużym uznaniem środowiska technicznego w całym kraju.
Duże znaczenie przywiązywał w latach 60-tych Zarząd Oddziału SIMP w Gliwicach do spraw wynalazczości pracowniczej. Prowadził akcję informacyjną z zakresu zagadnień wynalazczych, patentowych i ochrony prawnej. Pomagał przy opracowywaniu regulaminów i udzielał wszelkiej pomocy Kołom SIMP przy tworzeniu Klubów Techniki i Racjonalizacji (KTiR). Rejestrował powstające przy zakładach pracy KTiR, pośredniczył w wymianie doświadczeń między Klubami i wspierał ich działalność. KTiR powstały w większości zakładów gdzie aktywnie działały Koła SIMP.

Od roku 1956 Zarząd Oddziału w Gliwicach wydaje „Biuletyn Informacyjny”. Wydawanie Biuletynu spełnia pozytywną rolę w zakresie informowania członków SIMP o działalności Zarządu Oddziału, o działalności Zarządu Głównego SIMP oraz o pracy i osiągnięciach poszczególnych Zakładów, Kół Zakładowych SIMP oraz Sekcji Naukowo-Technicznych. Łącznie wydano 36 numerów „Biuletynu Informacyjnego”. Ostatni numer ukazał się w 1974 roku.

W dniu 25.11.1961 roku odbyło się uroczyste otwarcie Domu Technika w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 25. Nareszcie skończyły się trudności w pracy Oddziału z powodu braku odpowiedniego lokalu. W tym czasie dużą popularnością wśród członków SIMP, cieszyły się organizowane w karnawale, w Domu Technika, Bale Mechaników.
Podstawowym kierunkiem działalności Oddziału było wówczas podnoszenie kwalifikacji członków SIMP przez uzupełnianie ich wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz zachęcanie do pracy nad rozwojem i wprowadzaniem Postępu Technicznego w Zakładach. Poszczególne Zarządy Oddziału SIMP w Gliwicach w tamtym okresie inicjowały prace głównie w następujących kierunkach:

 • rozwoju Postępu Technicznego w Zakładach
 • rozwoju akcji odczytowo-szkoleniowo-wycieczkowej
 • aktywizacji Kół Zakładowych SIMP
 • rozwoju ruchu racjonalizatorskiego
 • wymiany doświadczeń między Zakładami
 • organizacji kursów doskonalenia zawodowego
 • organizacji konferencji i narad naukowo-technicznych

Od stycznia 1967 roku obszar działania Oddziału SIMP w Gliwicach powiększony został o Rybnicki Okręg Węglowy. Istniejące tam koła Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” i Rybnickich Zakładów Metalowych „Huta Silesia” zostały przesunięte z Oddziału SIMP w Katowicach do Oddziału w Gliwicach.
W roku 1970 rozpoczął w Gliwicach działalność Śląski Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP. Dysponując dobrymi warunkami lokalowymi oraz właściwą kadrą wykładowców z powodzeniem przejął organizację prowadzonych dotąd przez Zarządy Oddziału kursów doskonalenia zawodowego dla inżynierów i techników.
Liczba członków Oddziału SIMP w Gliwicach w kolejnych latach przedstawiała się następująco:

Stan na dzień 01.01. 1952 1953 1957 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1971 1972 1975
Ilość członków 298 446 608 745 910 950 1080 1080 957 1022 1113 1354 1403 1640
Ilość Kół Zakładowych 16 18 20 19 20 18 17 17 20 18 20 22 20 24

Liczba członków SIMP w Oddziale stale rośnie i tak na koniec 1975 r. Oddział SIMP w Gliwicach liczył już 1640 inżynierów i techników mechaników (najwięcej w historii) z terenu Gliwic, Zabrza i Rybnickiego Okręgu Węglowego zrzeszonych w 24 Kołach Zakładowych i Kole Terenowym działającym przy Zarządzie Oddziału.

Okres 1976-2006 – Miejski Komitet (Oddział) SIMP w Gliwicach

Decyzją ZG SIMP z dniem 01.01.1976 roku podporządkowano struktury organizacyjne SIMP strukturze administracyjnej kraju. W wyniku tej reorganizacji Oddział SIMP w Gliwicach przekształcono w Miejski Komitet SIMP podporządkowany organizacyjnie Oddziałowi Wojewódzkiemu SIMP w Katowicach, a teren jego działania ograniczono tylko do terenu miasta Gliwic. Po przekazaniu do Katowic kół zakładowych zlokalizowanych na terenie Zabrza i Rybnickiego Okręgu Węglowego ilość członków w Miejskim Komitecie SIMP w Gliwicach spadła do 959 osób, a ilość Kół SIMP do 15.

W Gliwicach, na terenie których była Politechnika Śląska, Instytuty Naukowo-Badawcze oraz kilka liczących się w kraju Zakładów Przemysłowych, pomimo tych niekorzystnych decyzji, działalność stowarzyszeniowa nie została zahamowana, a wręcz przeciwnie nadal się dynamicznie rozwijała. Dlatego Oddział Wojewódzki SIMP w Katowicach powierzył opiece Miejskiemu Komitetowi SIMP w Gliwicach następujące Sekcje Naukowo-Techniczne;

 • Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Technicznych
 • Obrabiarek i Narzędzi
 • Projektowania Zakładów Przemysłowych
 • Spawalniczą
 • Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 • Teorii Maszyn i Mechanizmów
 • Maszyn Roboczych Ciężkich
 • Tworzyw Sztucznych

Delegaci z Gliwic uczestniczą w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych zarówno w Gliwicach jak i w Katowicach. Simpowcy z Gliwic byli wybierani zarówno do władz Miejskiego Komitetu SIMP jak i władz Wojewódzkiego Oddziału SIMP w Katowicach. Tam i tu prowadzili ożywioną działalność stowarzyszeniową w Zarządzie, w Komisji Rewizyjnej, w Sekcjach Naukowo-Technicznych lub w Towarzystwach Technicznych. Przewodniczącymi Miejskiego Komitetu SIMP w Gliwicach byli: kol. Jan SZMELCER (1976-1987), kol. Zbigniew TURYCZYN (1987-1990) i kol. Franciszek KOZŁOWSKI (1990-2007). W roku 1984 na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Katowicach podjęto uchwałę w wyniku której Miejskiemu Komitetowi SIMP w Gliwicach nadano nazwę Miejskiego Oddziału SIMP w Gliwicach. Pomimo zmiany nazwy Miejski Oddział SIMP w Gliwicach nadal podlegał organizacyjnie Oddziałowi w Katowicach.

Lata 1976-1989 to okres, w którym działalność stowarzyszeniowa w Gliwicach stała na bardzo wysokim poziomie. Świadczy o tym ilość zorganizowanych w tym okresie imprez naukowo-technicznych oraz ilość członków Oddziału. W Miejskim Komitecie (Oddziale) SIMP w Gliwicach w tym okresie zorganizowano:

 • 63 narady i konferencje naukowo-techniczne
 • 1848 odczytów technicznych
 • 592 wycieczki techniczne i krajoznawcze
 • 384 wystawy techniczne
 • 413 narad roboczych i spotkań dyskusyjnych

Również w tym okresie ZG SIMP zainicjował aktywną kampanię na rzecz zdobywania przez inżynierów i techników mechaników, członków SIMP, tytułów: Rzeczoznawcy SIMP, Dyplomowanego Rzeczoznawcy SIMP i Wykładowcy SIMP, a od 1976 r. umożliwił też inżynierom i technikom uzyskiwanie stopni specjalizacji zawodowej. Działania te w znacznym stopniu przyczyniły się do uatrakcyjnienia SIMP i wzrostu ilości członków. Wielu inżynierów i techników z Gliwic skorzystało z tej okazji, podwyższając przy okazji swe kwalifikacje i uczestnicząc w różnego typu szkoleniach. Uzyskanie specjalizacji zawodowej wiązało się ze wzrostem wynagrodzenia, a uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy lub Wykładowcy SIMP z możliwością dodatkowego zarobku. Zresztą tytuły te są nadal aktualne i stanowią zachętę do podwyższania swych kwalifikacji.
Liczba członków Miejskiego Oddziału SIMP w Gliwicach w kolejnych latach przedstawiała się następująco:

Stan na dzień 01.01. 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Ilość członków 959 1026 1095 1107 1202 1199 1095 1096 1032 1026 1037 1026 1101 1115
Ilość Kół Zakładowych 15 16 18 20 21 21 21 21 19 20 20 19 19 19

W tym czasie powstały liczące się w działalności stowarzyszeniowej następujące Koła SIMP przy:

 • Gliwickiej Fabryce Urządz. Wentylac. „GLIWENT”(reaktywowane w 1977 r.) – C
 • Biurze Projektów „Energoprojekt” (powstało 17.05.1978 r.) – C
 • OBRUM Bumar (powstało 19.12.1979 r.) – C
 • Przedsiębiorstwie Prod. I Gosp. Urządzeniami Specjalnymi
 • Ośrodku Rozwoju Techniki – C
 • Kombinacie Maszyn dla Fabryki Domów

W 1990 roku zaprzestano organizowania współzawodnictwa Kół Zakładowych SIMP. Z tej okazji Z.G. SIMP udekorował dyplomami i nagrodami najbardziej aktywne Koła Zakładowe SIMP w całym Stowarzyszeniu. Wśród nagrodzonych Kół na 11-tym miejscu znalazło się Koło Zakładowe SIMP z Gliwic (Koło przy Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY”)
Dużym uznaniem w tych latach cieszyły się też zebrania kwartalne Zarządu Oddziału, z udziałem przedstawicieli kół zakładowych na terenie wiodących zakładów przemysłowych oraz wycieczki do ciekawych z technicznego punktu widzenia miejsc.
Niestety występujące w latach 1990-1999 zmiany ustrojowe i gospodarcze takie jak: restrukturyzacja przemysłu i zakładów, prywatyzacja oraz likwidacja państwowych zakładów przemysłowych spowodowały bardzo silne osłabienie działalności Kół Zakładowych SIMP, a wraz z upływem czasu ich likwidację. Ilość członków SIMP w Oddziale zaczęła systematycznie maleć. Dotychczasowe metody działalności SIMP zawodziły. Obrazuje to poniższa tabelka pokazująca ilość członków SIMP w Oddziale:

Stan na dzień 01.01. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2003 2005 2005
Ilość członków 953 842 656 440 406 396 380 372 380 359 300 196 176 154
Ilość Kół Zakładowych 19 16 13 10 10 7 6 6 6 5 5 5 4 4

W tym trudnym dla Stowarzyszenia okresie to Zarząd Miejskiego Oddziału SIMP podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji. W latach 1992-1994 przy współpracy Norweskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Inżynierów i NOT zaczyna organizować tzw. szkoły „Czystszej Produkcji”. Zostało zorganizowanych 16 takich szkół na których uczestnicy szkoleń uzyskali międzynarodowe uprawnienia eksperta czystszej produkcji.
Z imprez zorganizowanych w tamtym okresie przez Zarząd Oddziału należy wspomnieć o wyjeździe 40-osobowej grupy simpowców do miejscowości Bad Marienberg (Niemcy) w dniach 21-26.02.1994 r. na seminarium pt. „Jedność Niemiec i rozszerzenie europejskiej współpracy z pracodawcami”, czy o organizowanych w latach 1990-1996 przez Zarząd Oddziału, wyjazdowych Gliwickich Dniach Nauki i Techniki na Zamku SIMP w Rydzynie. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród członków SIMP.

W tym okresie została opracowana również Kronika Miejskiego Komitetu SIMP w Gliwicach w trzech tomach (1976-1980), (1981-1985) i (1986-1995). Pomysłodawcą kroniki, jej autorem i wykonawcą był kol Józef Piela.
W 1995 roku Zarząd Oddziału Miejskiego wydaje też po 21-letniej przerwie Biuletyn Informacyjny Oddziału SIMP w Gliwicach. Szkoda, że został wydany tylko jeden numer tego Biuletynu.
Z okazji 65-lecia działalności SIMP na Śląsku, w roku 2001, Oddział Katowice wydał opracowanie pt: „Wkład Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w rozwój przemysłu Górnego Śląska i Zagłębia” do którego materiały opracowywali również gliwiczanie. Historię Oddziału i Komitetu Miejskiego SIMP w Gliwicach opracowali kol. Józef Piela i kol. Zbigniew Turyczyn.

Z działalności merytorycznej w tamtym okresie czasu na uwagę zasługuje przeprowadzany i organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywnych Szkół Zawodowych, konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla uczniów średnich szkół technicznych. Miejski Oddział SIMP w Gliwicach był fundatorem nagród w tym konkursie.
Od roku 2001 Miejski Oddział SIMP współdziała w organizowaniu I Etapu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP, dla absolwentów wyższych szkół technicznych. W 6-ciu edycjach tego Konkursu do finałowego II Etapu dopuszczono 19 prac dyplomowych. Z tych prac I miejsce zdobyła jedna praca, II miejsce też jedna, a III miejsca – trzy prace dyplomowe.

Dużym osiągnięciem był też współudział Zarządu Miejskiego Oddziału SIMP w Gliwicach w organizowanych, wraz z Centrum Czystszej Produkcji SIMP lub z Politechniką Śląską, konferencjach naukowo-technicznych. W okresie 1990-2006 zorganizowano 10 takich konferencji z zakresu: czystszej produkcji, inżynierii materiałowej, polimerów, termo-obróbki i biomechaniki. Konferencje te cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Okres 2007-2013 – Oddział SIMP w Gliwicach

Po 30 latach przerwy, uchwałą ZG SIMP z dnia 18.11.2006 r. zostaje powołany w dniu 01.01.2007 r. samodzielny Oddział SIMP w Gliwicach. Teren działania Oddziału to miasto Gliwice oraz powiat gliwicki. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 16.05.2007 r. pierwszym Prezesem Oddziału zostaje wybrany kol. mgr inż. Franciszek KOZŁOWSKI. Oddział SIMP w Gliwicach liczył wtedy 114 członków zgrupowanych w 4 Kołach SIMP. Koła te to: Politechnika Śląska, Instytut Spawalnictwa, Kombinat BUMAR-ŁABĘDY i Koło Terenowe.

Działalność pierwszego Zarządu Oddziału to przede wszystkim działalność organizacyjna związana z zapewnieniem środków finansowych na utrzymanie Biura i działalność związana z rozreklamowaniem naszego samodzielnego Oddziału. Aby ograniczyć koszty działalności Zarząd zrezygnował z użytkowania jednego z dwóch zajmowanych dotąd pomieszczeń. Obecnie Zarząd Oddziału mieści się w jednym pomieszczeniu i to w dodatku dzielonym z firmą franchisingową. Aby poprawić sytuację finansową Zarząd podjął też działania w celu uruchomienia w Gliwicach działalności gospodarczej. Niestety to się nie udaje, udaje się natomiast zaprosić do współpracy z Oddziałem SIMP w Gliwicach dwie firmy działające na zasadzie umowy franszyzy podpisanej z ZG SIMP. Firmy te to „ PW DKR s.c.” i „Consulting i Certyfikacja”. Wpływy z tytułu franszyzy pozwoliły na bieżące regulowanie zobowiązań finansowych Oddziału.

Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 06.05.2010 r., w obecności Sekretarza Generalnego SIMP kol. Kazimierza ŁASIEWICKIEGO, delegaci wybrali Prezesa, Zarząd Oddziału, Komisją Rewizyjną i Sąd Koleżeński kadencję 2007-2013:

Zarząd Oddziału
Prezes Oddziału kol. mgr inż. Franciszek KOZŁOWSKI
Wiceprezes kol. mgr inż. Marian DROP
Wiceprezes kol. dr inż. Tomasz OCZKOWICZ
Sekretarz kol. mgr inż. Zbigniew WORONKO
Skarbnik kol. Elżbieta SZULC
Członek kol. mgr Lesław KMIECIK
Członek kol. mgr inż. Jan RATUSZNY
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący kol. dr inż. Adam ZARYCHTA
Członek kol. mgr inż. Tadeusz SZEWCZYK
Członek kol. inż. Zbigniew TURYCZYN
Sąd Koleżeński
Przewodniczący kol. prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI
Członek kol. dr inż. Andrzej GWIAZDA
Członek kol. mgr inż. Józef PIELA

Kol. Franciszek KOZŁOWSKI zrezygnował niespodziewanie z funkcji Prezesa z dniem 15 września 2011 roku, a Zarząd Oddziału w tym samym dniu na swym posiedzeniu wybrał jednogłośnie na stanowisko p.o. Prezesa Oddziału kol. Mariana DROPA dotychczasowego wiceprezesa (zgodnie ze statutem SIMP &25 pkt 6).

Kol. Tomasz OCZKOWICZ zmarł niespodziewanie w dniu 26.04.2013r. po krótkiej, ale bardzo ciężkiej chorobie.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z dnia 06.05.2010 roku – fragment sali

W dniu 10 lutego 2011 roku przy Oddziale SIMP w Gliwicach została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyjna Nr 671/123/24/11 o zasięgu ogólnopolskim, która uprawniona jest do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe. Przewodniczącym Komisji został kol. Jan RATUSZNY, a Sekretarzem kol. Lesław KMIECIK, członkowie Zarządu Oddziału..

Dzięki działalności Komisji Kwalifikacyjnej i wpływom z franszyzy Zarząd Oddziału zakupił na wyposażenie Biura laptop firmy DELL wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę Canon. Zakupił też dostęp do Internetu, co znacznie uprościło i udoskonaliło prace biurowe.
Dzięki tym zakupom w grudniu 2011 roku wznowiono, po 16-tu latach przerwy, wydawanie Biuletynu Informacyjnego Oddziału SIMP w Gliwicach. Biuletyn opracowali kol. kol. Tomasz Oczkowicz i Zbigniew Woronko. Biuletyn ukazuje się raz w roku.

Po usamodzielnieniu Zarząd Oddziału w swej pracy i działaniach stara się realizować uchwałę XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP i uchwałę naszego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Dotyczy to następujących zagadnień:

I.) Wzmocnienie członkostwa w SIMP

Dzięki dużemu zaangażowaniu w rozwój działalności gospodarczej członków zarządu kol. Lesława Kmiecika i kol. Jana Ratusznego wzrosła ilość nowych członków, którzy uczestniczą w pracach komisji kwalifikacyjnej, są wykładowcami i rzeczoznawcami. Obrazuje to załączona tabelka:

Stan na dzień 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość członków 114 92 94 94 110 117 120
Ilość Kół Zakładowych 4 3 3 3 3 3 3

II.) Angażowanie się Oddziału w konkursach organizowanych przez ZG SIMP

1. Ogólnopolski Konkurs o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

Po usamodzielnieniu Zarząd od samego początku podjął działania zmierzające do popularyzacji Konkursu wśród wykładowców, promotorów prac i dyplomantów Politechniki Śląskiej. Powołuje corocznie Komisję Konkursową do przeprowadzenia I Etapu (na szczeblu Oddziału) tego Konkursu. Zgłoszone do Konkursu prace dyplomowe są wstępnie oceniane przez tą Komisję Konkursową i najlepsze wg. Komisji są kwalifikowane do II finałowego Etapu. Działania te przyniosły wymierny efekt. Oto prace dyplomowe które wygrały konkurs:

 • 2008 rok – praca dyplomowa pt. „Projekt i realizacja toru pomiarowego czujników temperatury z uwzględnieniem algorytmu sterowani” wykonana przez kol. Mariusza Hetmańczyka pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego Świdra
 • 2010 rok – praca dyplomowa pt. „Badania własności fizykochemicznych stopów na osnowie Ti stosowanych w alloplastyce stawowej” wykonana przez kol. Sonię Jadacką pod kierunkiem dr hab. inż. Zbigniewa Paszendy, prof. nzw. Pol. Śl.
 • 2012 rok – praca dyplomowa pt. „Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem” wykonana przez kol. Michała Mikulskiego pod kierunkiem dr inż. Damiana Bereskę.

Dodatkowo 6 innych prac dyplomowych zostało nagrodzonych a 2 zdobyły wyróżnienia.

Dyskusja nad referatem kol. Michała Mikulskiego pt. „Rehabilitacyjny robot noszony”
2. Ogólnopolski Konkurs o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku”

Zarząd Oddziału czyni starania, aby również ten Konkurs rozpropagować wśród dyrektorów, nauczycieli i absolwentów średnich szkół technicznych. Została powołana Oddziałowa Komisja Konkursowa dla przeprowadzania I Etapu tego Konkursu. I tak w 2012 roku zgłoszony do II Etapu (finałowego) tego konkursu absolwent Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” kol. Krzysztof Musiolik zajął w specjalności – technik pojazdów samochodowych III miejsce.

3. Konkurs SIMP „ Na najlepsze osiągnięcie techniczne roku”

W tym Konkursie nasz Oddział nie brał jeszcze udziału. Staramy się jednak rozpropagować regulamin Konkursu wśród gliwickich zakładów przemysłowych oraz w instytutach naukowo-badawczych i mamy nadzieję że i w tym konkursie zwyciężą kiedyś gliwiczanie.

III.) Działania zmierzające do uzyskiwania przez naszych członków SIMP tytułu Rzeczoznawcy lub Dyplomowanego Rzeczoznawcy SIMP.

Akcja informacyjna członków Zarządu, artykuły w „Biuletynie Informacyjnym”, informacje zawarte w rozprowadzanych wśród naszych członków kalendarzykach SIMP, pomoc przy wypełnianiu formularzy i zebraniu potrzebnych opinii sprawiło, że dwóch naszych członków otrzymało Certyfikat Rzeczoznawcy SIMP a jeden Dyplom Rzeczoznawcy SIMP.

IV.) Działalność na rzecz innych organizacji i stowarzyszeń.

 • Współpraca z Terenową Jednostką Federacji SNT NOT w Gliwicach
  Członkowie Zarządu Oddziału biorą czynny udział w pracach Rady Miejskiej NOT w Gliwicach. I tak kol. Zbigniew Woronko jest członkiem Zarządu TJO FSNT NOT w Gliwicach, kol Tadeusz Król – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a kol. Marian Drop członkiem tej Komisji. Ponadto w pracach Rady Terenowej NOT udział biorą trzy osoby.
 • Współpraca z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP).
  Nawiązano kontakt z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP). Przedstawiciel Zarządu Oddziału został członkiem Zespołu Branżowego ds. edukacji, wychowania i innowacyjności i uczestniczy w pracach Zespołu. Członkowie Zarządu biorą też udział w organizowanych raz na kwartał tzw. „Spotkaniach przy kawie” gdzie są poruszane sprawy dotyczące wszystkie istniejące Zespoły Branżowe. W przyszłości planuje się udział naszych członków w innych zespołach Branżowych.
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami
  Zarząd Oddziału zaprasza na swe imprezy np. spotkania noworoczne prezesów innych stowarzyszeń działających w Gliwicach np. Rady Miejskiej NOT, SITPCHEM, SEP i w rewanżu prezes oddziału SIMP zapraszany jest na podobne imprezy organizowane przez te stowarzyszenia.

Członkowie SIMP z Gliwic działają również w innych strukturach organizacyjnych: Radzie SIMP, w Radzie Terenowej, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej TJO NOT Gliwice, w Komisji
Odnośnie działalności merytorycznej to Zarząd Oddziału aktywnie włączył się wrozpropagowywanie i organizację I Etapu Ogólnopolskiego „Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej”, organizowanym co rocznie przez ZG SIMP zgłoszone, gdyż w VIII i X Edycji tego konkursu prace dyplomowe zgłoszone przez Oddział w Gliwicach zajęły pierwsze i trzecie miejsca, ponadto cztery prace dyplomowe zostały w tym okresie wyróżnione.

Członkowie SIMP z Gliwic działają również w innych strukturach organizacyjnych: Radzie SIMP, w Radzie Terenowej, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej TJO NOT Gliwice, w Komisji ds. Uczelnianych Kół SIMP, w Polskim Towarzystwie Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, oraz w Zespole Branżowym ds. edukacji, wychowania i innowacyjności.
Za całokształt działalności kilku działaczy Oddziału Gliwickiego SIMP otrzymało najwyższą Odznakę Stowarzyszeniową im. prof. Henryka Mierzejewskiego. Są to kol. kol. Zenon KOŚMIŃSKI, Jan SZMELCER, Stefan CIESZEWSKI, Zbigniew DĘBICKI, Leopold PIKUL, Jan PILARCZYK, Zbigniew TURYCZYN, Józef PIELA i Franciszek KOZŁOWSKI.

Opracował:
Zbigniew Woronko
Sekretarz Oddziału SIMP w Gliwicach