Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

W dniach 18 i 19 października 2014 r. w Rydzyńskim Zamku obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP. W obradach wzięło udział ponad 200 osób. Byli to delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach oraz Sekcjach i Towarzystwach Naukowo-Technicznych SIMP, członkowie honorowi SIMP oraz zaproszeni goście. W Zjeździe z Oddziału SIMP w Gliwicach udział wzięło troje osób:

 • dwóch wybranych na Zjazd delegatów: kol. Marian Drop i kol. Zbigniew Woronko
 • zaproszony dodatkowo na Zjazd kol. Lesław Kmiecik aktualny Prezes Oddziału SIMP w Gliwicach

XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP miał za zadanie:

 • ocenić działalność Zarządu Głównego SIMP w kadencji obejmującej lata 2010 – 2014.
 • wybrać nowego Prezesa SIMP oraz członków ZG SIMP, GKR SIMP i GSK SIMP.
 • nadać godność Członka Honorowego SIMP wytypowanym przez ZG SIMP kolegom.
 • nadać godność Honorowego Prezesa SIMP
 • uchwalić zmiany w statucie SIMP oraz regulaminach ZG i GSK SIMP oraz Rady SIMP.
 • podjąć uchwałę wytyczającą kierunki działania SIMP w kadencji 2014-2018.
 • przyjęcie do akceptującej wiadomości składu Rady SIMP.

Właściwe obrady XXXIII Zjazdu poprzedziło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. Kol. Andrzejowi Ciszewskiemu – Prezesowi SIMP.

Tablica pamiątkowa poświęcona śp. Kol. Andrzejowi Ciszewskiemu

Uczestników Zjazdu zgromadzonych w Sali Balowej Zamku, powitał kol. Zdzisław Moliński – dyrektor Zamku, a kol. Piotr Janicki p.o. prezesa ustępującego Z.G. SIMP dokonał oficjalnego otwarcia obrad.

Rozpoczęcie WZD SIMP

Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru SIMP i wysłuchaniem przez zebranych Poloneza As-dur na fortepian Fryderyka Szopena.

Poczet sztandarowy SIMP

W dalszej kolejności przegłosowano skład Prezydium i Sekretariatu WZD SIMP oraz przyjęto porządek i regulamin obrad.

Prezydium XXXIII WZD SIMP

Tradycyjnie uczestnicy Zjazdu chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w okresie minionej kadencji zasłużonych członków SIMP (z naszego Oddziału został wymieniony śp. kol. Tomasz Oczkowicz). Powołano Komisje Zjazdowe: Uchwał i Wniosków, Wyborczą i Mandatową.
W dalszej części Zjazdu Prezesi najlepszych jednostek organizacyjnych SIMP za okres kadencji 2010-2014 oraz niektórzy Prezesi pozostałych Oddziałów zostali uhonorowani Dyplomami SIMP.
Z Oddziału SIMP w Gliwicach Dyplom otrzymał p.o. prezesa w minionej kadencji kol. Marian Drop.

Kol. Marian Drop odbiera gratulacje i Dyplom od Prezesa SIMP kol. Piotra Janickiego

Na wniosek Zarządu Głównego SIMP, decyzją Zjazdu, kol. Andrzej Kopeć został zgodnie ze statutem Honorowym Prezesem SIMP.

Przemawia Honorowy Prezes SIMP – kol. Andrzej Kopeć

Kolejną decyzją Zjazdu było nadanie na wniosek Zarządu Głównego SIMP, 10 osobom godności Członka Honorowego SIMP.

Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zjazdu wysłuchali:

 • referatu sprawozdawczo-programowego, który w imieniu ustępującego ZG SIMP wygłosił kol. Piotr Janicki - p.o. Prezes SIMP.
 • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, które przedstawił jej przewodniczący – kol. Ryszard Matusiak.
 • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, które zaprezentował przewodniczący GSK – kol. Wiktor Obuchowicz

Po ożywionej dyskusji nad referatem i sprawozdaniami (emocje zebranych wzbudziło zwłaszcza sprawozdanie GKR SIMP) delegaci w głosowaniu jawnym udzielili ustępującemu Zarządowi Głównemu SIMP absolutorium.
Przewodniczący Komisji Mandatowej potwierdził prawomocność XXXIII WZD SIMP. W Zjeździe bierze udział 187 delegatów i członków honorowych SIMP na 232 uprawnionych do głosowania co stanowi około 81%.
Rozpoczęła się część wyborcza Zjazdu. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił Listę kandydatów na członków ZG SIMP, GKR SIMP, GSK SIMP oraz na stanowisko Prezesa SIMP (na stanowisko Prezesa SIMP została zgłoszona tylko jedna kandydatura kol. Piotra Janickiego).
Listy Wyborcze zostały uzupełnione kandydatami zgłoszonymi z Sali (z naszego Oddziału do Zarządu Głównego SIMP kandydował kol. Lesław Kmiecik a do Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Woronko).
Następnie Zjazd dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej która przeprowadziła tajne wybory do Władz Stowarzyszenia na kadencję 2014-2018.
Prezesem SIMP został wybrany (zgodnie z oczekiwaniami) kol. mgr inż. Piotr Janicki z Poznania.
Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się około godz. 22.00.

W niedzielę Zjazd rozpoczął się o godz. 10.00 koncertem kol. Jerzego Wawrzyńczyka z Oddziału SIMP w Katowicach (kol. Jerzy Wawrzyńczyk był również obecny na naszym Jubileuszu 65-lecia Oddziału i wtedy też zaprezentował swoje umiejętności wokalne).

Koncert w wykonaniu kol. Jerzego Wawrzyńczyka

Kolejnym punktem porządku obrad Zjazdu było uchwalenie zmian w Statucie SIMP oraz w regulaminach ZG SIMP, GSK SIMP i Rady SIMP.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki tajnych wyborów do Władz SIMP w Kadencji 2014-2018. Oto składy osobowe nowo wybranych Władz:

ZARZĄD GŁÓWNY SIMP
1.JANICKI Piotr Poznań Prezes SIMP
2.DOBRZAŃSKI Janusz Rzeszów Wiceprezes
3.FLEISCHER Włodzimierz Gorzów Wlkp. Wiceprezes
4.GOŁĄBCZAK Andrzej Łódź Wiceprezes
5.WOŻNIACKI Andrzej Wrocław Wiceprezes
6.ŁASIEWICKI Kazimierz Gorlice Sekretarz Generalny
7.WYCICHOWSKI Ryszard Toruń Skarbnik
8.BABUL Tomasz Warszawa  
9.CHOJNACKI Paweł Lublin  
10.FRĄCKOWIAK Krzysztof Wałbrzych  
11.GĘBIŚ Piotr Tarnów  
12.KARLAK Krystyna Częstochowa  
13.KRÓLIKOWSKI Stanisław Bielsko-Biała  
14.PILARCZYK Jan Katowice  
15.ZAGÓRSKI Jan Kraków  
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA SIMP
1.MATUSIAK Ryszard Poznań Przewodniczący
2.ADAMSKI Włodzimierz Rzeszów Wiceprzewodniczący
3.HICZUK Adam Wrocław Sekretarz
4.KRÓLIKOWSKI Paweł Bielsko-Biała  
5.NIECKARZ Edmund Zamość  
6.STYP-REKOWSKI Michał Bydgoszcz  
7.SUCHARZEWSKI Stanisław Łódź  
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI SIMP
1.OBUCHOWICZ Wiktor Zielona Góra Przewodniczący
2.BIELAŃSKI Andrzej Wrocław  
3.GAŁECKI Wacław Łódź  
4.HANDZLIK Jan Bielsko-Biała  
5.JĘCZKOWSKI Jan Szczecin  
6.KAPSA Jan Poznań  
7.PORADA Jan Rzeszów  

Po zakończeniu części wyborczej delegaci na Zjazd przyjęli do akceptującej wiadomości skład Rady SIMP (w Radzie SIMP nasz Oddział w Gliwicach będzie reprezentował kol. Lesław Kmiecik). Następnie uczestnicy Zjazdu kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi z działalnością SIMP a także przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały Programowej którą Zjazd przyjął do realizacji w latach 2014-2018 (Uchwała zostanie wydrukowana w „Wiadomościach SIMP” oraz na stronie internetowej SIMP).
XXXIII WZD SIMP zakończył się wyprowadzeniem sztandaru SIMP.

Opracował:
Zbigniew Woronko

Zostań Członkiem SIMP